Условия за ползване на Blaginki.com

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ХАПИТИЙМ” ООД, наричано по-долу “ХАПИТИЙМ”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн http://18.157.81.168 (наричани по-долу Потребители), от друга.

„ХАПИТИЙМ” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204565426, със седалище и адрес на управление: гр. София 1359, р-н Люлин, ж.к. Люлин, бл. 402, вх. Б, ет. 7, ап. 43, имейл адрес: blaginki@18.157.81.168 телефон: +359 878779448

„ХАПИТИЙМ” ООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 429694.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта http://18.157.81.168 (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на http://18.157.81.168 всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ХАПИТИЙМ” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “ХАПИТИЙМ”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „ХАПИТИЙМ”.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяни от „ХАПИТИЙМ” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. „ХАПИТИЙМ” e достъпен на сайта http://18.157.81.168, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга на предлаганите от „ХАПИТИЙМ” услуги, включително, но не само предоставяне на отстъпки, кешбек и други форми на промоционални условия при използването на изрично посочените в сайта услуги, предлагани от партньорски сайтове и др.

(2) За да ползват предлаганите намаления, преференциални цени и други услуги, Потребителите не заплащат никакви такси, разноски или каквато и да е цена.

(3) Крайната услуга за Потребителя се предлага от партньорски сайт на „ХАПИТИЙМ” и „ХАПИТИЙМ” не носи отговорност за точното и пълно изпълнение на поръчаната услуга. ХАПИТИЙМ предоставя линк към сайта, предлагащ услугата, където Потребителят може да се запознае подробно с предлаганите условия на доставчика на услугата.

(4) Предлаганата услуга се счита изпъленна с получаването на възможност за ползване на преференциална цена, кешбек или друг вид услуга, изрично посочена в интерфейса на http://18.157.81.168. „ХАПИТИЙМ” предоставя необходимата информация, за да може Потребителят ефективно да използва предлаганите преференциални условия.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 3 (1) „ХАПИТИЙМ” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на http://18.157.81.168 и на IP адреса на Потребителя.

(2) „ХАПИТИЙМ” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „ХАПИТИЙМ”.

(3) Потребителите могат да се регистрират само след предварителна покана от „ХАПИТИЙМ“.

(4) Регистрацията става само чрез служебния имейл на Потребителя.

Чл. 4 (1) „ХАПИТИЙМ” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „ХАПИТИЙМ” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “ХАПИТИЙМ” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) „ХАПИТИЙМ” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ХАПИТИЙМ”.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „ХАПИТИЙМ”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон “Регистрация”, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „ХАПИТИЙМ”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „ХАПИТИЙМ” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “ХАПИТИЙМ” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „ХАПИТИЙМ” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “ХАПИТИЙМ” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „ХАПИТИЙМ”.

(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на сайта на „ХАПИТИЙМ”.

(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „ХАПИТИЙМ”.

(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „ХАПИТИЙМ” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „ХАПИТИЙМ”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „ХАПИТИЙМ”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

ПОРЪЧКА

Чл. 9 (1) Потребителят може да използва предоставяните от ХАПИТИЙМ” услуги като спазва изрично и подробно описаните инструкции в интерфейса на сайта за всяка отделна услуга.

Чл. 10 (1) За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо да се регистрира или идентифицира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с потребителско име и парола.

(2) Необходимо е Потребителят да потвърди поръчката чрез интерфейса.

(4) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение, че поръчката му е приета.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 11 (1) (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2) „ХАПИТИЙМ“ поставя недвусмислена информация до всяка предлагана услуга, че Потребителя губи правото си на отказ от договора след като услугата бъде изцяло изпълнена. Потребителят задължително изрично се съгласява с това преди сключването на договора.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „ХАПИТИЙМ” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка.

(3) „ХАПИТИЙМ“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

(4) За упражняване правото на отказ „ХАПИТИЙМ“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „ХАПИТИЙМ“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 12 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.

(2) Рекламацията се подава устно на посочения от „ХАПИТИЙМ“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “ХАПИТИЙМ“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

(3). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

касова бележка или фактура;
протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(5) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

(6) „ХАПИТИЙМ“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

(7) Когато „ХАПИТИЙМ“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

ГАРАНЦИИ

Чл. 13 Потребителите се ползва от предвидените в Закона за защита на потребителите гаранционни срокове.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 14 „ХАПИТИЙМ” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 15 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ХАПИТИЙМ” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ХАПИТИЙМ” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ХАПИТИЙМ”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ХАПИТИЙМ”, „ХАПИТИЙМ” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ХАПИТИЙМ”.

Чл. 16 (1) „ХАПИТИЙМ” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) „ХАПИТИЙМ” има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на „ХАПИТИЙМ” върху съдържащите се на уебсайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.

(3) „ХАПИТИЙМ” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в потребителския профил на Потребителя. „ХАПИТИЙМ” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ХАПИТИЙМ” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

(2). При прекратяване на договора „ХАПИТИЙМ” дезактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до него.

Чл. 18 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 19 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Чл 20. Органите, регулиращи дейността на „ХАПИТИЙМ“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 21 Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 22 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 23 (1) „ХАПИТИЙМ” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ХАПИТИЙМ” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 24 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Поръчано на/получено на – …………………………………………………………………………………………………

Име на потребителя/ите – …………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите – …………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

До ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

Възстановяване на платената сума
Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
Отбив от цената
Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

(заградете желаната опция)

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

Извършване на услугата в съответствие с договора
Отбив от цената
Възстановяване на заплатената сума

(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:

касова бележка или фактура;
протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума: ……………………………..

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………